دانستنی‌های علم و فناوری - فناوری نانو

طراحی فناوری‌های نانو با الهام از ریزساختار پوست جانوران
طراحی فناوری‌های نانو با الهام از ریزساختار پوست جانوران

تمام فناوری‌ها یا اختراعات انسانی به نوعی تقلید از مدل‌های زنده است. به این کارزیست تقلید یا بیومیمتیک (Biomimetics) گفته می‌شود. زیست تقلید یعنی مطالعه بر روی ساختارهای زیستی برای ایجاد فناوری‌های جدید در مقیاس کلان یا نانو.