داستان های مصور


کمیک استریپ

فقط نمایش کالاهای موجود

Death Note 1 / Boredom / دفترچه مرگ 1 ـ ملالت


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 2 / Confluence / دفترچه مرگ 2 ـ برخورد


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 3 / Hard Run / دفترچه مرگ 3 ـ گریز سخت


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 4 / Love / دفترچه مرگ 4 ـ عشق


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 5 / Whiteout/ دفترچه مرگ 5 ـ مه


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 6 / Give-and-Take/ دفترچه مرگ 6 ـ داد و ستد


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 7 / Zero/ دفترچه مرگ 7 ـ صفر


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 8 / Target/ دفترچه مرگ 8 ـ هدف گذاری


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 9 / Contact / دفترچه مرگ 9 ـ تماس


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 10 / Deletion / دفترچه مرگ 10 ـ حذف


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 11 / Kindred Spirit / دفترچه مرگ 11 ـ روح همسان


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Death Note 12 / Finis/ دفترچه مرگ 12 ـ فرجام


Publisher : ‎ VIZ Media LL..

Price : 168,000 T With Discount : 117,600 T
خرید کالا
Attack on Titan 1 ـ حمله به تایتان 1


Publisher : Kodansha Comic..

Price : 162,000 T With Discount : 113,400 T
خرید کالا
Attack on Titan 2 ـ حمله به تایتان 2


Publisher : Kodansha Comic..

Price : 162,000 T With Discount : 113,400 T
خرید کالا
Attack on Titan 3 ـ حمله به تایتان 3


Publisher : Kodansha Comic..

Price : 162,000 T With Discount : 113,400 T
خرید کالا