نتایج جستجو عناوین کالاها

Leadership When the Heats On 24 Lessons in High Performance Management


Leadership When the Heats On 24 Lessons ...

قیمت : 120,000 تومان
مشاهده کتاب
Run to Win / Lessons in Leadership for Women Changing the World / دویدن تا پیروزی ـ درس های رهبری برای زنانی که جهان را تغییر می دهند


Run to Win / Lessons in Leadership for W...

قیمت : 184,000 تومان با تخفیف : 128,800 تومان
مشاهده کتاب

نتایج جستجو موضوعات

نتایج جستجو برچسب ها

Customer Satisfaction Measurement Simplified


Customer Satisfaction Measurement Simplified

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
The Sales Success Handbook (20 Lessons to Open and Close Sales Now)


The Sales Success Handbook (20 Lessons to Open and...

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
Negotiate Your Way to Success (The McGraw Hill Professional Education Series)


Negotiate Your Way to Success (The McGraw Hill Pro...

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
The New Manager


The New Manager's Handbook (24 Lessons for Masteri...

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
How to Motivate Every Employee (24 Proven Tactics to Spark Productivity in the Workplace)


How to Motivate Every Employee (24 Proven Tactics ...

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
201 Great Ideas for Your Small Business


201 Great Ideas for Your Small Business

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
Leadership When the Heats On 24 Lessons in High Performance Management


Leadership When the Heats On 24 Lessons in High Pe...

قیمت : 120,000 تومانمشاهده کتاب
Stillness Is the Key / آرامش ذهن، کلید تمام قفل ها


Stillness Is the Key / آرامش ذهن، کلید تمام قفل ها

قیمت : 222,000 تومان

با تخفیف : 155,400 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو نویسندگان

نتایج جستجو ناشران

Change Your World / How Anyone, Anywhere Can Make a Difference / جهان خود را تغییر دهید ـ هرکس، هرکجا که باشد می تواند تغییری ایجاد کند


Change Your World / How Anyone, Anywhere Can Make ...

قیمت : 170,000 تومان

با تخفیف : 119,000 تومان

مشاهده کتاب

نتایج جستجو مترجمان

نتایج جستجو برندها