اصول درست‌نویسی:

چطور بنویسیم

کلماتی که در املای آنها تردید داریم

در هنگام انتخاب یکی از دو املای این کلمات اغلب دچار تردید می‌شویم:

عمارت یا امارت؟؟؟ غرابت یا قرابت؟؟؟ طوفان یا توفان؟؟؟ متبوع یا مطبوع؟؟؟

البته درستی یا غلطی هر کدام از کلمات، بسته به معنای آنهاست. در واقع هر دو صورت درست هستند، اما در معنای خود در جمله:

عمارت / امارت

عمارت از عمران می‌آید و به معنای آبادانی است، اما امارت همان امیری است و به معنای فرمانروایی است.

غرابت / قرابت

غرابت به معنای عجیب و نامأنوس است، قرابت به معنی نزدیکی و خویشی است.

طوفان / توفان

طوفان، کلمه‌ای عربی به معنی باد و باران شدید است، اما توفان کلمه‌ای فارسی است و به معنی غران و خروشان است.

متبوع / مطبوع

متبوع، کسی یا چیزی که از آن پیروی شده باشد، مطبوع چیزی که باب طبع باشد.

1396/11/23
2505

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر