شناخت هاله

چاکراها

چاکراها هفت مرکز و قدرت انرژی در راستای ستون فقرات در بدن اثیری هستند.

چاکراها هفت مرکز و قدرت انرژی در راستای ستون فقرات در بدن اثیری هستند. در یوگای هندی به آن «پرانا» میگویند، نیروی زندگی که در اطراف بدن جاری میشود و از کانال شبکهی باریکی عبور میکند که به آن «نادیس» میگویند. میگویند که 72000 نادیس در بدن انسان وجود دارد. چاکراها در نادیس اصلی واقع شدهاند که در راستای ستون فقرات است. آنها حرکتی چرخشی و دورانی دارند که انرژی را از محیط جذب کرده و آن را به انرژی که برای بدن قابل استفاده باشد، تبدیل میکند.

در شرق معمولا آنها را با گل نیلوفر آبی پنج برگ نشان میدهند.

بدن انسان شامل انرژیهای مثبت و منفی است که از طریق تنفس آنها را جذب میکند. قسمت راست بدن شامل انرژی مثبت و سمت چپ آن انرژی منفی دارد. این انرژیها بر چرخش چاکراها تاثیر میگذارند. هر چاکرا در جهتی مخالف جهت چاکرای پائینی و بالایی خود عمل میکند.

انرژی عظیمی که از این چاکراها ساطع میشوند زمانی که هاله را احساس میکنید در مییابید که چه انرژی قدرتمندی است.

هر چاکرا نام و رنگی دارد که از مرکز به صورت مارپیچ به برون حرکت میکند. هر چاکرا رنگی از رنگهای رنگین کمان را داراست و درنهایت هالهی ما بخش کوچکی از هر رنگ رنگین کمان را در خود خواهد داشت. چاکراها برای هزاران سال است که در شرق شناخته شده و مورد استفاده قرار میگیرند ولی تا سالهای اخیر توسط علم غرب حذف شده بودند. در سال 1970 دکتر هیروشی موتویاما اهل ژاپن تحقیقی ر ابرای اثبات بودن یا نبودن چاکراها انجام داد.

نتیجهی او مثبت بو د وآن را در کتاب خودش گزارش کرد. دکتر موتویاما خط سرب ویژهای را برای اندازه گیری حیات الکتریکی خروجی از چاکراها آماده کرد. او یک الکترود متحرک مس در نزدیک چاکرای مورد نظر برای اندازه گیری حوزهی الکتریکی – زیستی چاکرا قرار داد. زمانی که آزمایش بر روی افرادی که ادعا داشتند چاکرایی خاص را باز و بیدار کرده اند، انجام شد، دکتر موتویاما دریافت که دامنه و بسامد الکتریکی این چاکراها به طور قابل توجهی بیشتر از چاکراهای مورد مطالعه است.

دکتر موتویاما هم چنین کشف کرد که افرادی خاص بطور آگاهانه میتوانند انرژی چاکراها را راهنمایی کرده و اختلالی در حوزهی الکتریکی چاکراها ایجاد کنند.

برخلاف بسیاری از آزمایشات ذهنی- روانی این آزمایش قابل تکرار بوده و در بسیاری از آزمایشگاههای دانشگاهها ثابت شده است.

آزمایش جالب دیگری توسط دکتر والری هانت در UCLA صورت گرفت. او رهبری آزمایشاتی که برای تعیین اثر درمان دستی که به نام روفلینگ است عهده داربود و از الکترودهای  EMG استفاده کرد که در حالت طبیعی برای اندازه گیری نیروی بالقوهی ماهیچهها بکار میرود. و او دریافت که انرژی که از چاکراها بدست میآید بیشتر از انرژی دیگر نقاط بدن است. یک کشف گیج کننده که در این سری آزمایشات بدست آمد مربوط به روزالین برویر یک واسطه ی روحی با استعدادی طبیعی و خدادادی بود، هنگامی که دکتر هانت از انرژی الکتریکی چاکراها اطلاع داد، رزالین برویر تغییراتی که در هالهی افراد ایجاد میشد را مشاهده میکرد و دکتر هانت دریافت که تفسیر واسطهی روحی دربارهی تغییر رنگ درون هاله همبستگی کاملی با اطلاعات ثبت شده دربارهی الکترود EMG دارد. آنها یافتند که هر گاه برویر به دیدن رنگی در هاله اشاره میکند مثل قرمز یک الگوی موجی مشخصی در تجهیزات ثبت میشود و این مسئله در مورد دیگر رنگها نیز ثبت شد.

 

چهارتاییها

چهار چاکرای زیرین معمولا به صورت مربع آشکار میشوند که به چهارتایی معروفند. آنها نسبت به سه چاکرای بالایی ارتعاش کمتری دارند و به جهت زمین میباشند. هر یک از این چاکراها به یکی از عناصر سنتی مرتبطند، آتش، زمین، هوا و آب.

 

چاکرای انتهای ستون فقرات

رنگ: قرمز

عنصر: زمین

حس: بویایی

آرزو: ارتبط فیزیکی

مبارزه طلبی در: فکر کردن قبل از عمل

کلمهی کلیدی: جسمی – طبیعی

این چاکرا در انتهای ستون فقرات واقع شده و به ما احساس آرامش و امنیت میدهد. در زبان سانسکریت به معنای حمایت است. در حقیقت این چاکرا خاصیت حیاتی دارد و ما را بر روی زمین استوار نگه میدارد. این چاکرا ما را به تحرک وا میدارد و باعث سرزندگی شده و مملو از انرژی است.

در سطح عاطفیاش جرات و قدرت و پافشاری را در انسان ایجاد میکند. و این چاکرا هم چنین حاکم بر احساس بویایی، قسمتهای جامد بدن مثل استخوان، دندان و ناخن نیز است. از آنجائیکه کنترل نبرد و گریز ما را عهده دار است نقش مهمی در حیاتمان ایفا میکند. زمانی که این چاکرا کم تحرک شود ما احساس عصبی بودن و نا امنی میکنیم. و زمانی که این چاکرا دچار تحرک بیش از حد شود میتواند منجر به سلطه جویی، خودگرایی و اعتیاد به پول و رابطهی جنسی شود.

 

چاکرای راستای ناف

رنگ: نارنجی

عنصر: آب

حس: چشایی

آرزو: احترام و پذیرش

مبارزه‌طلبی برای: عاشق بودن و خدمت به دیگران

کلمهی کلیدی: اجتماعی

این چاکرا در پشت حدود دو اینچ زیر ناف قرار دارد، از آنجائیکه این چاکرا به عنصر آب مرتبط است با وظایف سیلانی بدن سر و کار دارد. این چاکرا نمایانگر تعادل در تمایلات جنسی، خلاقیت و احساسات میباشد و معنای آن خانهی انرژی حیاتی است.

این چاکرا محرک خوش بینی و امید است و هم چنین به احساس چشایی ما مرتبط میشود. کسانی که براحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنند این چاکرای آنها در تعادل است. این تعادل به آنها روانی در بیان و اثر کردن متقابل را میدهد. اگر این چاکرا بدرستی کار نکند ما دچار بیماریهایی هم چون ورم مفاصل خواهیم شد. زمانی که این چاکرا کم تحرک است منجربه احساس خشم، ناامیدی و رنجش میشود. و زمانی که تحرک این چاکرا بیش ازحد معمول باشد ما دچار پرخاشگری و افراط میشویم.

 

چاکرای انتهای جناغ سینه

رنگ: زرد

عنصر: آتش

حس: بینایی

آرزو: فهمیده شدن از سوی دیگران

مبارزه‌طلبی برای: ایجاد گفتگوی موثر با کسانی که دوست دارند.

کلمهی کلیدی: خرد

این چاکرا در انتهای جناغ سینه واقع شده و به ما گرمی، احترام به خود و شادی میدهد. این چاکرا با دو منطقه در ارتباط است. زمانی که به طور مناسب کار میکند به بخش هضم و جذب غذا مرتبط است و احساس خوبی به جسم انسان میدهد و هم چنین با چشمان ما در ارتباط است. و این باعث تعجب نیست که زمانی که احساس رضایت و خشنودی میکنیم، چشمانمان روشن تر و واضح تر میبینند.

در سطح عاطفی، این چاکرا به ما احساس خوش بینی، خلاقیت، احترام به خود و اعتماد به نفس میدهد.

خشم و دشمنی زمانی که فرد منفی گراست در این چاکرا پدیدار میشود. و زمانی که چاکرا بیش فعال شده ما دچار کمال گرایی و تقاضای بیش از حد میشویم و زمانی که کم تحرک است دچار کمبود اعتمادبه نفس شده و گیج میشویم و حس میکنیم که هیچ گونه کنترلی بر روی زندگیمان نداریم.

 

چاکرای قلب

رنگ: سبز

عنصر:هوا

حس: لامسه

آرزو: دوست داشتن ودوست داشته شدن

کلمهی کلیدی: عواطف

چاکرای قلب در راستای قلب در قفسهی سینه قرار گرفته است. این چاکرا وابسته به عشق، هماهنگی، درک مهربانی و احساس لامسه است. زمانی که در ارتباط لمسی با دیگری هستیم چاکرای قلب به سمت آنها حرکت میکند. در شرق معمولا این چاکرا با نام «خانهی جان» خوانده میشود. در سطح عاطفی این چاکرا احساس دلسوزی و شفقت و احترام به خود ودیگری را بالا میبرد. این افراد در ارتباط با احساساتشان هستند و خود و دیگران را دراین زمینه پرورش میدهند.

شما موظفید افرادی را که چاکرای قلب کم تحرک دارند، بشناسید. آنها افرادی میباشند که احساسی عمل میکنند, بیش از حد دلسوزند و احتیاج به این دارند که مدام به دیگران کمک کنند. آنها برای خود متاسفند و همیشه هراسان میباشند. اکثر افراد وابسته به هم چاکرای قلب کم تحرکی دارند. و اگر این چاکرا بیش فعال باشد ما تبدیل به موجودی فردگرا، سخت، عبوس و بازدارنده میشویم.

 

سه تاییها

سه چاکرای بالایی با نام سه تایی خوانده میشوند. ارتعاش آنها از چاکراهای زیرین بیشتر است. این سه چاکرا به طالع بینی و ستاره شناسی مرتبطند که با نشانههای اصلی، ثابت و بی ثباتی شناخته میشوند.

علامات اصلی (برج حمل، برج سرطان، برج میزان و برج جدی) صادر شونده، باانرژی و رسا میباشد و علامات ثابت (برج تور، برج اسد، برج عقرب و برج دلو) سخت، سمج و سرسخت میباشند. علامات تغییر پذیر (برج جوزا، برج سنبله، برج قوس و برج حوت) وفق پذیر و دارای توانایی تنظیم و تطابق با محیط و شرایط محیطی.

 

چاکرای گلو

رنگ: آبی

طالع: ثابت

حس: شنوایی

مبارزه‌طلبی برای: ریسک کردن

آرزو: آرامش درونی

کلمهی کلیدی: عقیده و فکر

این چاکرا در گودی گردن واقع است. و به معنای خلوص میباشد. چاکرای گلو به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی نقش فرستندهی افکار و نظرات از چاکرای پیشانی به دیگر چاکراها را دارد. به صدا مرتبط است. این چاکرا، چاکرای ارتباطات و اظهار وبیان خود میباشد. در سطح عاطفی باعث افزایش آرمان گرایی، عشق و درک میشود. زمانی که این چاکرا در تعادل کامل و درستی باشد احساس رضایت، آرامش ذهنی، احساس خوبی از روزگار و ایمان قوی به فرد میدهد. زمانی که این چاکرا دچار تحرک بیش از حد شود ما به فردی گستاخ، کوته فکر، طعنه آمیز و مغرور تبدیل میشویم و زمانی که کم تحرک است ما به موجودی ضعیف و غیر قابل اعتماد تبدیل خواهیم شد.

 

چاکرای پیشانی

رنگ: نیلی

طالع: تغییر پذیر

آرزو: در تعادل با جهان بودن

مبارزه‌طلبی برای: آرزوی کسی را به حقیقت رساندن

کلمهی کلیدی: فراست

چاکرای پیشانی در پیشانی و بین دو ابرو واقع شده است. در زبان سانسکریت به آن «اجنا» به معنای حکم کردن میگویند. این چاکرا بر مغز و ذهن حکومت میکند و مرکز حکومت تمام چاکراهای دیگر است.

هیچ چیز قبل از اینکه فکر شود خلق نمیشود، این وظیفهی چاکرای پیشانی است. متاسفانه ما نظارت کم و یا هیچی روی الگوی قکری مان نداریم. در یک سطح عاطفی ما را در فهمیدن کلمات روزانه یاری میکند و به ما از طبیعت معنوی و روحی مان آگاهی میدهد.

همهی خردها از چاکرای پیشانی میآید، حتی فهمیدن احساس و حالات دیگر مردم. آیا تا به حال زمانی را با فردی پر از انرژی منفی گذرانده اید و بعد از آن احساس تهی شدن کرده باشید. حتی اگر او هیچ چیز منفی نگفته باشد و تمام نظراتش مثبت باشد، انرژی منفیاش بر روی شما تاثیر گذاشته است. ما همگی از نیمهی خودآگاه دیگری تاثیر میپذیریم.

زمانی که این چاکرا تحرک بیش از حد دارد، ما به انسانهایی مغرور، توانا، با استعداد در کارهای دستی و متعصب تبدیل میشویم. آدولف هیتلر احتمالا چاکرای پیشانی پر تحرک داشت. و زمانی که این چاکرا کم تحرک باشد به افرادی ترسو، ناتوان و بی بیان تبدیل خواهیم شد.

 

چاکرای فرق سر

رنگ: بنفش

طالع: اصلی

آرزو: درک هستی

مبارزه طلبی برای: پیشرفت در علم و دانش

کلمهی کلیدی: معنویت

این چاکرا در بالای سر قرار گرفته و انرژیهای مرتعش قوی در بدن را کنترل میکند چاکرای سر معمولا به صورت حلقهی نور توسط هنرمندان زمانی که کسانی معنویت باز و گشوده داشته اند، کشیده میشد. سر تراشیده راهب یکی ازراههای نمایش این منطقه است. در زبان سانسکریت به معنای هزار است و نماد چاکرای فرق سر هزاران نیلوفر آبی پنج برگ میباشد. چاکرای فرق سر، قسمت داخلی و خارجی طبیعت ما را هم آهنگ و متعادل میکند. هم چنین بر مسائل تصوف و درجهی روحیای که بهم پیوستگی تمام اشیا را درک میکند، حکومت دارد. بسیار دشوار است که نظریهی فرد گرایی را رها کرده و در این راه بخشی از جهان هستی شد.

به هر حال آن چیزی که اساسی ترین طبیعت ماست فراموش شده و اجازهی زندگی به ما را نمیدهد.

زمانی که این چاکرا تحرک بیش از حد دارد ما تبدیل به موجودی، ناامید، خرابکار و افسرده میشویم. سردردهای شدید میگرن زمانی که این چاکرا تحرک بیش از حد داشته باشد، تشدید مییابد. زمانی که چاکرای فرق سر کم تحرک است ما دچار کم حرفی، سکوت، صرفنظر کردن و فقدان هرگونه خوشی در زندگی میشویم.

زمانی که دیدن چاکراهای گوناگون را آغاز کردید متوجه میشوید که تمام آنها در اندازه و یا شدت برابر نیستند.

یک شخص ممکن است چاکرای گلوی بزرگ، مرتعش، زنده و با حرکت سریع داشته باشد و دیگری ممکن است چاکرای گلویی کوچک، راکد و تنبل داشته باشد و به این مفهوم است که شخص اول از چاکرای گلویش به نحو مثبتی استفاده کرده در حالیکه دیگری استعدادی که دراین قسمت دارد، را بکار نمیگیرد.

خوشبختانه اگر شخص به شما اجازه دهد، شما میتوانید چاکرای گلوی او را ترمیم کنید و از بیحالی و سستی در آورده و تعادل انرژی ایجاد کنید. به این کار، برقراری تعادل درهاله میگویند.

 

برقراری تعادل درهاله

در قسمت دوم، میله زنی هاله را آموختیم. در این جا برای میله زنی از پاندول یا آونگ استفاده میکنیم. آونگ جسمی سنگین است که به ریسمان یا نخی متصل باشد، با وجود اینکه با هر چیز امکانپذیر است ولی بهتر است وزن جسم معلق چند اونس (م: هر اونس معادل با 31 گرم است) باشد.

برای خرید آونگ قبل از خرید آن را آزمایش کنید و ببینید که کدام یک بهترعمل میکند. شما میتوانید از پاندول هاله نیز استفاده کنید، این پاندول تمام رنگهای رنگین کمان را در خود دارد و آنها یک نشانه هم دارند که نشان میدهد شما کدام رنگ را میل میزنید. بسیاری از افراد این پاندولها را مفید دیدند و من هم یکی از آنها را دارم. به هر حال پاندول معمولی هم، همان نتیجه را به شما میدهد.

ریسمان پاندول را بین انگشت شست و سبابه خود قرار دهید و آن را معلق نگه دارید. از پاندول بپرسید کدام جهت نشانهی مثبت است. صبور باشید و بعد از لحظهای پاندول شما شروع به حرکت میکند. ممکن است از بالا به پائین حرکت کند و یا ازطرفی به طرف دیگر یا دایره وار و یا در جهت عقربه ساعت و یا عکس عقربه ساعت.

زمانی که فهمیدید کدام جهت جواب مثبت است دوباره پاندول را در محور خودش قرار دهید و از آن بخواهید جهت منفی را به شما نشان دهد. بعد از چند لحظه پاندول حرکت میکند و اطلاعات لازم را به شما میدهد

بهتر است پاسخ پاندولتان را هر از چند گاهی امتحان کنید. بعضی معتقدند که زمانی که پاندول جواب مثبت یا منفی میدهد، همان جهت برای همیشه پاسخ پاندول خواهد بود. و بعضی هم معتقدند که جهتها عوض میشوند. در نتیجه بهتر است که گاهی اوقات از پاندولتان سوال کنید کدام جهت نمایانگر مثبت و کدام جهت نمایشگر منفی میباشد.

می توانید با استفاده از پاندول هالهی دوستتان را متعادل کنید.

از دوستتان بخواهید که به پشت دراز کشیده و یک متکای کوچک هم زیر سرش قرار دهد. اگر پاندول مخصوص هاله دارید نمایشگر را روی رنگ قرمز قرار دهید و اگر هم از پاندول معمولی استفاده میکنید با خود بگویید که من در حال کنترل چاکرای انتهای ستون فقرات میباشم.

پاندول را در انتهای ستون فقرات متناظر با اندامهای تناسلی معلق کنید. از پاندول خود بپرسید « آیا چاکرای انتهای ستون فقرات دوستم در سلامتی است؟ »

اگر جواب مثبت بود نیاز به کاری نیست و میتوانید به چاکرای بعدی بروید و آن را کنترل کنید. (بیاد داشته باشید که اگر ازپاندول هاله استفاده میکنید نمایشگر رابه رنگ نارنجی تغییر دهید.)

اگر پاندول پاسخ منفی داد نشان دهندهی آن است که این چاکرا در سلامتی کافی نیست و نیاز به کنترلهای بعدی داریم. در تمرینات، من ابتدا سلامتی تمام چاکراها را کنترل میکنم وسپس برای حل ناتعادلیها و ترمیم آنها برمی گردم.

زمانی که هفت چاکرا را کنترل کردم از پاندول خود سوال میکنم کدام چاکرا در بدترین شرایط است. من این کار را با پرسیدن از تک تک آنها انجام میدهم. « آیا چاکرای انتهای ستون فقرات بدترین شرایط سلامتی را دارد» « آیا چاکرای راستای ناف بدترین شرایط سلامتی را دارد. » و الی آخر

تا زمانی که جواب را بدست آورم. در این مرحله نیاز داریم که دو سوال دیگر از پاندول بپرسیم. دوباره آن را معلق کرده و از آن بپرسید کدام جهت نشانهی انرژی مثبت و کدام نشانهی انرژی منفی است.

لیوانی را پر از آب کرده و انگشتان دستی که پاندول را نگرفته درون آن قرار دهید.

پاندول را بطور معلق بر روی چاکرایی که از همه بدتر است نگه دارید. و از پاندول بخواهید که تمام انرژیهای منفی را بیرون بکشد. پاندول شروع به حرکت در جهتی که انرژی منفی است میکند. چه اتفاقی میافتد؟

در حقیقت انرژیهای منفی از طریق پاندول به دست و بازو و قفسهی سینهی شما رفته و از دست دیگرتان وارد آب میشود به محض اینکه حرکت پاندول در این جهت قطع شد انگشتانتان را از درون آب بیرون بیاورید. و دستانتان را در آب رونده بشویید.

و سپس این کار را با چاکرای دیگر که منفی است تکرار کنید.

زمانی که این کار را انجام میدهید دربارهی اتفاقاتی که میافتد با دوستتان صحبت کنید و ازعلت منفی بودن آن جویا شوید. هر کسی تمایل ندارد با شما در این موارد صحبت کند و شما هم باید به این موضوع احترام بگذارید. در این موارد به عواملی که ممکن است باعث منفی شدن چاکرا، شده باشد اشاره میکنم و پیشنهادهایی میدهم و امیدوارم شخص مورد نظر آن را انجام دهد.

طبیعتا زمانی که شما بعنوان متعادل کنندهی هاله کار میکنید احتیاج دارید که نجیب، متین و مراقب رفتار و مشی خود باشید.

گاهی اوقات افراد دربارهی علت منفی بودن چاکرایشان چیزی نمیدانند و شاید بخاطر این است که این گونه افراد مشکلاتشان را خیلی عمیق دفن کردهاند و شاید نمیدانند هنوز حضور دارد.

چندی پیش من تعادل هاله را برای شخصی آسوده و ثروتمند انجام دادم. او خودش را کاملا شخصی مثبت میپنداشت. و باور نمیکرد که هیچ چیز منفی در وجودش باشد. به هر حال من در حالیکه کار خود را با تعادل سازی هاله ادامه میدادم، بیان کرد که در کودکی هرگزگریه نکرده چراکه پدرش میگفته « پسرها گریه نمیکنند » و این کار نیازمند کنترل کردن و پنهان کردن عواطفی بود که در درون چاکراها دفن شده بودند. زمانی که کارم را تمام کردم او تا بیست دقیقه گریه کرد و زمانی که اظهار داشت اینها اشک شادمانی است نگرانی مرا ازبین برد و وقتی که میرفت نزدیک به پانزده سال جوانتر از لحظهای شد که آمده بود.

زمانی که تمام انرژیهای منفی را ازبین بردید چاکراها را دوباره امتحان کنید تا مطمئن شوید پاسخ هر یک مثبت است. به این دلیل که گاهی تمام انرژیهای منفی از بین نمیرود. تا زمانیکه تمام چاکراها پاسخ مثبت ندهند کار به پایان نمیرسد.

برای به پایان بردن مراحل پاندول را روی رنگ سبز گذارید و آن را در جهت مثبت روی بدن بچرخانید. اگرهم از پاندول معمولی استفاده میکنید، برای باز زنده سازی و تقویت دوستتان تصور کنید که سبز است و انرژی شفابخش از آن به بیرون فرستاده میشود. در پایان ازدوستتان بخواهید که آب لیوان را در سینک ظرف شویی خالی کرده و درهمان حال ازآن برای دور کردن انرژیهای منفی تشکر کند.

دوستتان باید بعد از یک تعادل سازی هاله زندگی پر انرژی را احساس کند و ببیند. معمولا افراد میگویند احساس بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند. من دریافتم که بعد از هر متعادل سازی هاله، احساس افزایش قوا میکنم. بسیاری از افراد قلبها و ذهنشان را بعد ازیک تعادل سازی هاله باز میکنند. این حتی در مورد افرادی که در حین انجام کار متعادل سازی تمایلی به صحبت دربارهی علت انرژیهای منفی ندارند هم اتفاق میافتد.

 

بلورها

بلورهایی وجود دارند که هر یک از آنها به یکی از چاکراها مرتبط است و به رسیدن به تعادل کمک میکند. به هر حال شما باید آنها را با دقت انتخاب کرده و بپوشید. بلورها در جذب انرژی سریع عمل میکنند، درنتیجه اگر منفی گرا هستید و افکار منفی دارید بلور آن را جذب کرده و بعدا به سوی خوتان منعکس میکند. بلورها هم چنین احساسات دیگران را نیز جذب میکنند. در نتیجه اگر شما بیشتر وقتتان را با افراد ناراحت و افسرده و با خلق و خویی بد بگذرانید، بلور شما آن احساسات راجذب میکند وبه شما برمی گرداند.

از طرفی دیگر اگر شما وقتتان را با افرادی شاد، مشتاق و مترقی بگذرانید بلور شما آنها را جذب کرده و به شما منعکس خواهد کرد.

خوب است که بلور را در لباستان قرار دهید. این کار باعث محافظت بلور شما در برابر افرادی که انرژی منفی دارند میشود. بعضی افراد ترجیح میدهند بدلایلی بلورشان را در جعبهای در درون گردنشان بیندازند، به هر حال تاثیر این نسبت به زمانی که در تماس با پوستتان است کمتر میشود.

شما نیاز دارید بلورهایتان را مدام بشویید مخصوصا اگر انرژی منفی در آنها جمع شده باشد، آنها را برای 60 ثانیه زیر آب سرد روان بشویید بلور را از قسمت زیرین آن زیر آب نگه دارید.

بهتر است که برای هر چاکرا بلور رنگ خودش انتخاب شود. برای مثال بلور قرمز برای کمک به چاکرای انتهای ستون فقرات و نارنجی برای کمک به چاکرای راستای ناف میباشد. بسیاری از افراد الماس کوارتز را میپوشند و هدف آن، این است که به همهی چاکراها کمک کند زیرا که کریستال بی رنگ به نور مرتبط است که تمام رنگها را تولید میکند. درنتیجه کریستال کوارتز میتواند تمام بدن را بطور غیر مستقیم بوسیلهی تولید تمام رنگهایی که لازم است، شفا دهد.

 

چاکرای انتهای ستون فقرات

سنگ قرمز (نارسنگ) بهترین جای آن زیر کمر است زیرا میتواند باعث گیجی و سردرد شود

سیاه برای پایه در تعلیم

کوارتز دودی (خوب برای واسطهها، بسته بودن عواطف و جسم فیزیکی انسان)

چاکرای وسط ناف

چشم ببر (نیرو و عقل و جرات میدهد)

عقیق سرخ (باعث افزایش مردی و نیرومندی و کاهش تنش)

چاکرای انتهای جناغ سینه

سیترین (تمرکز را افزایش داده و نگرانی را میکاهد)

مرمر سبز (سنگ سبزی که باعث رهایی ضربههای روحی شده و شادی میآفرنید.)

 

چاکرای قلب

یشم سبز (عشق، گرمی و خرد میدهد)

الماس سرخ (به شما کمک میکند که عشق بورزید و خودتان را پرورش دهید)

اونتورین سبز (سنگ خیالی – استقلال و ایدههایی بالا میدهد)

چاکرای گلو

سودالیت (هدف خودبیانگری)

آزوریت (آگاهی روحی را افزایش میدهد.)

چاکرای پیشانی

سنگ لاجورد (افزایش معنویت – با مراقبت استفاده شود زیرا ممکن است باعث گیجی شود)

فلورایت (زنده سازی مجدد بدن بعد از شکست عاطفی)

چاکرای فرق سر

یاقوت ارغوانی (محافظ قوی)

فلورایت بنفش (زنده سازی بدن و آگاهی روحی)

سوجولیت (احساس هدف میدهد)

الماس کوارتز (شامل تمام رنگهای رنگین کمان است و به همهی چاکراها کمک میکند ) 

1396/10/16
2778

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر