شاه‌کلید

درس هفتم ـ تجسم

انتخاب با شماست، يا ارادۀ بشري را با تمام محدوديت‌ها و اشتباهاتش مي‌پذيريد و يا با استفاده از ذهن نيمه‌آگاه، انرژی‌هاي نهفتة لايتناهي را به كار مي‌گيريد.

آدمي، در تمامي دوره‌ها، به يك نيروي نامرئي معتقد بوده است كه تمامي چيزها توسط او آفريده شده و دائماً بازآفريني مي‌شود.

گاه به اين نيرو شخصيت بخشيده و آن را خدا لقب داده و گاه آن را جوهر روح ناميده است كه همه چيز را سرشار كرده، اما در هر دو صورت، نتيجه يكي است. تا آنجا كه به انسان مربوط مي‌شود، فرديت او، بخش فيزيكي و مرئي است كه با حواس قابل شناخت است و از بدن، مغز و اعصاب، تشكيل شده است و بخش ذهني انسان، روحاني، نامرئي و غيرفردي است.

بخش فردي، بخش آگاه است چرا كه ماهيت جسمي و فردي دارد و بخش غيرفردي، در تمام افراد بشر، كيفيت يكسان دارد و خودآگاه نيست و به همين دليل نيمه‌آگاه ناميده مي‌شود. بخش فردي يا خودآگاه، قدرت اراده و انتخاب دارد و در نتيجه، مي‌تواند در انتخاب روش‌هاي خود، براي حل مشكلات، آزادي عمل به خرج دهد. بخش غيرفردي يا روحاني، يك جزء از سرچشمه يا متحد با آن سرچشمه است و منشأ تمام قدرت‌ها است و ضرورتاً چنين انتخابي نمي‌كند، بلكه خود منابع بسياري را تحت فرمان دارد.

بخش روحاني، به شيوه‌اي ما را به نتيجه مي‌رساند كه بشر يا ذهن فردي توان درك آن‌ها را ندارد.

بنابراين، مي‌بينيد كه انتخاب با شماست، يا ارادۀ بشري را با تمام محدوديت‌ها و اشتباهاتش مي‌پذيريد و يا با استفاده از ذهن نيمه‌آگاه، انرژی‌هاي نهفتة لايتناهي را به كار مي‌گيريد. بنابراين، در اينجا با توصيفي ماهرانه از يك نيروي شگفت‌آور، مواجه هستيم كه تحت كنترل شما در مي‌آيد، به شرط آنكه آن را بشناسيد، درك كنيد و براي آن سپاسگزار باشيد.

يكي از شيوه‌هاي استفادۀ آگاهانه از قدرت تام، در درس هفت تشريح شده است.

1- تصويرسازي يا تجسم، همان خلق ذهني تصاوير است و تصوير، قالب يا مدلي است كه الگوي چيزي محسوب مي‌شود كه در آينده، كسب خواهيد كرد.

2- يك الگوي شفاف و زيبا، براي خود بسازيد. نترسيد! الگويي بزرگ بسازيد. به ياد داشته باشيد كه هيچ‌كس جز خود شما، نمي‌تواند براي شما محدوديت ايجاد كند. هيچ محدوديتي براي هزينه و يا ملزومات نداريد.

ملزومات خود را از لايتناهي، استخراج كنيد و آن را در تصور خود خلق كنيد، تصور جايي است كه آرزوي شما پيش از ظهور در هر جايي ديگر، در آنجا محقق خواهد شد.

3- تصوير را به طور شفاف و واضح خلق كنيد و دائماً آن را براي خود حفظ كنيد و به اين شيوه، مرتباً و به تدريج، آن چيز را به خود نزديك‌تر كنيد. شما مي‌توانيد هماني باشيد كه مي‌خواهيد.

4- اين يكي ديگر از واقعيات روان‌شناختي است كه بسيار هم شناخته شده است، اما متاسفانه، خواندن محض آن، هيچ يك از نتايجي را كه در ذهن داريد، براي‌تان به ارمغان نمي‌آورد و حتي به شما كمك نمي‌كند كه اين تصوير ذهني را خلق كنيد و آن را كم و بيش متجلي سازيد.

بلكه بايد كار كنيد، كار، كار سخت ذهني و به نحوي تلاش كنيد كه عدۀ معدودي حاضر به انجام آن مي‌شوند.

5- اولين گام، آرمان‌سازي است. اين مرحله، مهم‌ترين گام نيز محسوب مي‌شود، چرا كه اين همان برنامه‌اي خواهد بود كه قصد ساختن آن را داريد و بايد مقاوم و پايدار باشيد. هنگامي كه يك معمار، نقشۀ يك ساختمان30 طبقه را مي‌كشد، هر يك از خطوط و جزئيات را از پيش، تصوير مي‌كند. مهندسي كه بر روي يك دره پل مي‌زند، ابتدا ميزان استحكام يك ميليون قطعۀ مجزا را بررسي مي‌كند.

6- آنان قبل از برداشتن هر گام، آخر خط را مي‌بينند. پس تصويري را در ذهن خود داشته باشيد كه مي‌خواهيد. شما در حال كاشت دانه‌ها هستيد، اما پيش از كاشت هر دانه‌اي، بايد بدانيد كه چه چيز را درو خواهيد كرد.

اين همان آرمان‌سازي است. اگر مطمئن نيستيد، هر روز به سراغ صندلي خود برويد تا آنكه تصوير آشكار شود، اين تصوير، به تدريج آشكار خواهد شد. در ابتدا، تصوير كلي تار خواهد بود، اما بالاخره شكل خواهد گرفت، خطوط مرزي ايجاد مي‌شوند و بعد هم جزئيات و كم‌كم قدرتي به دست خواهيد آورد كه شما را قادر خواهد ساخت برنامه‌هاي خود را تنظيم كنيد؛ برنامه‌هايي كه سرانجام، در جهان عيني محقق خواهد شد و خواهيد فهميد كه آينده، چه چيزي را براي شما كنار گذاشته است.

7- مرحلۀ بعد، تصويرسازي است. شما بايد تصوير را به طور كامل و كامل‌تر ببينيد، تمام جزئيات را ببينيد و به اين شيوه، راه‌ها و ابزارها يا زمينۀ تجلي آن تصوير، ظهور مي‌يابد. هر چيز، چيز ديگري را به دنبال خواهد داشت. فكر، عمل، عمل، روش و روش افزايش دوستي‌ها و دوستي‌ها،  فرصت‌ها را به دنبال خواهند داشت و سرانجام، گام سوم، يعني تحقق آن تصوير انجام مي‌شود.

8- همۀ ما تصور مي‌كنيم كه جهان بايد پيش از اين‌كه حتي بتواند به يك واقعيت مادي تبديل شود، در قالب يك شكل، مجسم شده باشد و اگر خطوط معمار عظيم جهان را دنبال كنيم، درخواهيم يافت كه افكار ما هم شروع به شكل‌گيري خواهند كرد، درست همان‌طور كه جهان، شكلي ملموس يافت. در هر دو مورد، ذهني كه از طريق فرد وارد عمل مي‌شود، يكي است. تفاوتي در نوع يا كيفيت نيست، تنها تفاوت در كميت آن دو ذهن است.

9- معمار، بناي خود را تصويرسازي و مجسم مي‌كند و آن را به همان شكلي مي‌بيند كه آرزو دارد. فكر او به شكل يك مدل تجسمي درمي‌آيد، مدلي كه معمار، سرانجام مجسم خواهد كرد، بنايي بلند يا كوتاه، بنايي زيبا يا بنايي ساده است. تصور او روي كاغذ شكل مي‌گيرد و سرانجام، مصالح ضروري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ساختمان كامل مي‌شود.

10- يك مبتكر نيز، ايدۀ خود را درست به همين شيوه، مجسم مي‌كند. براي مثال، نيكولاتسلا يكي از بزرگ‌ترين مخترعان تمام اعصار، مردي كه جالب توجه‌ترين واقعيات را آشكار كرد، همواره، قبل از شروع به كار، اختراعات خود را مجسم مي‌كرد. او براي انجام كار دستپاچه نمي‌شد تا بعداً ناچار شود كه براي رفع نقائص، وقت بگذارد. او نخست ايدۀ خود را در خيال مي‌ساخت و آن را به عنوان يك تصوير ذهني، حفظ مي‌كرد، تا آن را با استفاده از انديشۀ خود، بازسازي و اصلاح كند. او در آزمايشگر‌ الكتريسيته، نيز اين شيوه را يادآوري مي‌كند. او مي‌نويسد: «من مي‌توانم، يك ايده را به سرعت و به طور كامل و بدون لمس چيزي، بيافرينم. هنگامي كه هر نوع اصلاح ممكن را در اختراع خود مجسم كردم، مي‌توانم به آن فكر كنم وقتي كه در هيچ بخشي، هيچ نقصي نديدم، محصول مغز خود را مي‌سازم. هميشه، اختراعات من همان طوري كار كرده‌اند كه فكر مي‌كرده‌ام بايد كار كنند و در طي بیست سال، حتي يك استنثاء هم از اين قاعده، وجود نداشته است.»

11- اگر شما بتوانيد اين دستورالعمل‌ها را به طور آگاهانه دنبال كنيد، باور خود را تقويت خواهيد كرد، نوعي باور كه جوهر چيزهايي است كه آرزوي‌شان را داريد و گواه چيزهايي كه نديده‌ايد.

شما اعتماد به نفس خود را گسترش خواهيد داد، نوعي اعتماد به نفس كه باعث استقامت و شهامت مي‌شود. قدرت تمركز خود را افزايش خواهيد داد، تمركزي كه مي‌تواند تمام افكاري را كه به هدف شما مرتبط نيستند، حذف كند.

12- قانون اين است كه فكر در قالب شكل تجلي مي‌يابد و تاكنون تنها فردي كه مي‌دانسته شيوۀ ايده‌آل تمركز بر افكار چگونه است، به مهارت استادي رسيده و با قدرت، سخن گفته است.

13- شفافيت و دقت، تنها با ايجاد مداوم تصوير در ذهن حاصل مي‌شود. با هر بار تكرار اين كار، تصوير، شفاف‌تر و دقيق‌تر از دفعۀ قبل مي‌شود و به نسبت شفافيت و دقت تصوير، تجلي خارجي خواهيم داشت.

شما بايد پيش از شكل‌گيري تصوير در دنياي بيرون، تصوير خود را به طور پايدار و مطمئن در جهان ذهني خود و در جهان درون خلق كنيد، تا وقتي كه از مصالح مناسب استفاده نكنيد، نمي‌توانيد چيز ارزشمندي بسازيد، حتي در دنياي ذهني.

وقتي مصالح داشته باشيد، مي‌توانيد هر چيزي را كه دوست داريد، بسازيد، اما بايد از نوع مصالح خود، اطمينان حاصل كنيد.

شما نمي‌توانيد از مصالح نامرغوب استفاده كنيد و كار را سرهم‌بندي كنيد.

14- اين مصالح توسط ميليون‌ها كارگر خاموش ذهني، تهيه مي‌شوند و شكل تصويري را كه در ذهن داريد، مي‌سازند.

15- به این موضوع فکر کنید! شما بیشتر از پنج میلیون تن، کارگر ذهنی دارید که آماده و در حال کار فعال هستند، این کارگرها، سلول مغزی نام دارند. از این گذشته، یک نیروی کمکی دیگر هم هست که حداقل تعداد آن‌ها همان پنج میلیون است، آن‌ها آماده‌اند تا با کوچک‌ترین احساس نیاز، به کار فرا خوانده شوند.

از اين رو، قدرت تفكر شما تقريباً نامحدود است و اين بدان معناست كه قدرت شما در تعيين نوع مصالح ضروري، براي ساخت هر نوع محيطي كه براي خود مي‌پسنديد، عملاً نامحدود است.

16- علاوه بر اين چند ميليون كارگر ذهني، شما بيليون‌ها كارگر ذهني هم در بدن خود داريد كه هر يك از آن‌ها از هوش كافي براي درك و فعاليت مطابق هرگونه پيام يا اثر، برخوردار است. همۀ اين سلول‌ها، مشغول ساخت و بازسازي بدن هستند، اما علاوه بر آن، توان فعاليت فيزيكي را دارند و از اين طريق مي‌توانند مادۀ ضروري براي پيشرفت كامل خود را جذب كنند.

17- اين سلول‌ها، طبق همان قانون و به همان شيوه‌اي عمل مي‌كنند كه هر شكلي از حيات، مواد ضروري رويش را به سوي خود جذب مي‌كند. بلوط، رز، سوسن، همه و همه براي كامل‌ترين تجلي خود، به موادي خاص نياز دارند و اين مواد را با تقاضاي خاموش به دست مي‌آورند، يعني با قانون جاذبه؛ قطعي‌ترين راه براي كسب آنچه براي دستيابي به كامل‌ترين پيشرفت خود، به آن نياز داريد.

18- يك تصوير ذهني بسازيد. آن را شفاف، مشخص و كامل كنيد و هميشه حفظش كنيد. راه‌ها و ابزارها پديدار خواهند شد.

به دست آوردن، نتيجۀ تقاضاست. شما به نحوي هدايت خواهيد شد كه كار درست را در زمان درست و به شيوۀ درست انجام دهيد. تقاضاي صادقانه با اميد يقيني به دست مي‌آيد كه خود آن بايد با تقاضاي استوار، تقويت شود. با اين سه چيز، قطعاً به مقصود خواهيم رسيد، چرا كه تقاضاي صادقانه، همان احساس است، اميد يقيني، همان فكر است و تقاضاي استوار، اراده است و همان‌طور كه ديديم، احساس به فكر، حيات مي‌دهد و اراده آن‌قدر آن را پابرجا نگاه مي‌دارد كه قانون رويش يا قانون رشد، باعث تجلي آن تقاضا يا خواسته شود.

19- آيا اين شگفت‌انگيز نيست كه انسان چنين قدرت عظيمي در خود دارد و صاحب چنين قابليت‌های والايي است كه هيچ تصوري از آن‌ها ندارد؟

آيا عجيب نيست كه ما هميشه آموخته‌ايم در جهان خارج، به دنبال قدرت و نيرو باشيم؟ ما ياد گرفته‌ايم به همه جا توجه داشته باشيم، مگر به درون و هرگاه كه اين قدرت، در زندگي ما متجلي شده، آن را فوق طبيعي قلمداد كرده‌ايم.

20- عدۀ زيادي هستند كه تا حدودي به قدرت شگفت‌انگيز خود پي برده‌اند و به طور جدي و با پشتكار، سعي در تحقق سلامتي، قدرت و ساير شرايط دارند و ظاهراً ناموفق هستند. به نظر مي‌رسد آن‌ها قادر نيستند قانون را به كار بيندازند. تقريباً در تمام اين موارد، مشكل از اينجاست كه آن‌ها، درگير بيرون هستند. آن‌ها، پول، قدرت، سلامتي و فراواني مي‌خواهند، اما نمي‌خواهند درك كنند كه اين‌ها فقط اثر و معلول هستند و تنها زماني حاصل خواهند شد كه علت آن‌ها مهيا شود.

21- كساني كه به دنياي خارج، هيچ توجهي ندارند، تنها در پي درك واقعيت خواهند بود، تنها به دنبال خرد هستند و درخواهند يافت كه خرد، سرچشمۀ تمام قدرت‌ها را كه در فكر متجلي مي‌شود و هدفي را كه شرايط خارجي مطلوب را ايجاد مي‌كند، آشكار و افشاء مي‌كند.

22-تنها به خلق آرمان‌ها بپردازيد، به شرايط خارجي اصلاً فكر نكنيد، جهان درون را زيبا و مجلل كنيد تا جهان خارج نيز شرايطي را كه در جهان درون ايجاد كرده‌ايد، آشكار و هويدا كند.

شناخت شما، شناختي است كه از قدرت آرمان‌سازي خود و جهان اثرات و معلول‌ها داريد.

 23- براي نمونه فردي كه بدهكار است، مرتباً به بدهي فكر مي‌كند و بر روي آن تمركز مي‌كند و از آنجا كه افكار حكم علت را دارند، با اين كار، نه تنها بدهي‌ها به او نزديك‌تر مي‌شوند، بلكه در واقع بدهي بيشتري نيز به بار خواهد آمد. او قانون عظيم جاذبه را به كار مي‌گيرد و نتيجۀ طبيعي و اجتناب‌ناپذير آن اين خواهد بود: كمبود، كمبود بيشتري را به خود، جلب خواهد كرد.

24- پس كار درست چيست؟ تمركز بر روي چيزهايي‌ كه مي‌خواهيد، نه بر روي چيزهايي‌كه نمي‌خواهيد. به فراواني، فكر كنيد و شيوه‌ها و برنامه‌هايي را كه قانون فراواني را فعال مي‌كنند، تصور كنيد.

شرايطي را تجسم كنيد كه در آن قانون فراواني پديدار شده باشد، با  اين كار، باعث مي‌شويد تا اين اتفاق در حقيقت نيز رخ دهد.

25- اگر اين قانون، تماماً توسط افرادي كه همواره افكار مربوط به ناداري و ترس را در سر دارند، براي جلب فقر، فقدان يا هر نوع محدوديت ديگر، به كار گرفته شود، با همان قطعيتي كار خواهد كرد كه براي افرادي كه افكار شجاعانه و مقتدرانه در سر دارند، شرايطي پر از نعمت و شكوه، به ارمغان مي‌آورد.

26- اين امر براي بسياري از افرد، مسئلۀ دشواري است. ما خيلي مضطرب هستيم. اضطراب، ترس و تشويش نشان مي‌دهيم. مي‌خواهيم كه اين‌طور عمل كنيم و مي‌خواهيم به اين روند كمك كنيم. مثل كودكي هستيم كه فقط يك دانه را در خاك كاشته و هر 15 دقيقه به سراغ آن مي‌رود و خاك را به هم مي‌زند، تا ببيند آيا دانه رشد كرده يا نه؟ واضح است كه با اين شرايط، دانه ديگر هرگز جوانه نخواهد زد و اين دقيقاً همان كاري است كه ما در جهان ذهن انجام مي‌دهيم.

27- ما بايد دانه را بكاريم و آن را به حال خود بگذاريم، البته اين بدان معنا نيست كه بنشينيم و دست به سياه و سفيد نزنيم. بلكه مي‌توانيم به نسبت قبل كار بيشتر و موثرتري انجام دهيم، تا دائماً راه‌هاي جديد ايجاد شوند و درهاي نو، به روي‌مان گشوده شوند. تنها كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه ذهن خود را گشوده نگاه داريم و براي موقعيت مناسب، آماده باشيم.

28- قدرت تفكر، قوي‌ترين ابزار كسب دانش است و اگر اين قدرت بر هر موضوعي متمركز شود، مسئله را حل خواهد كرد. هيچ چيز، فراتر از قدرت ادراك بشر نيست، اما براي برداشت از نيروي تفكر و تبعيت آن از فرامين خود، بايد تلاش كنيد.

29- به خاطر داشته باشيد كه فكر، مثل شعله‌اي است كه بخار توليد مي‌كند و چرخ اقبال را به گردش درمي‌آورد و وقايع زندگي شما، در گروي آن هستند.

30- چند سوال از خود بپرسيد و بعد با آرامش، منتظر پاسخ بمانيد. آيا اكنون و بعد از آن، خودي را كه با شماست حس نمي‌كنيد؟ آيا به اين خود اجازۀ بروز مي‌دهيد يا از اكثريت پيروي مي‌كنيد؟

به ياد داشته باشيد كه اكثريت، همواره، رهبري مي‌شوند و هرگز رهبري نمي‌كنند. اين اكثريت بود كه با چنگ و دندان، بر ضد ماشين بخار جنگيد، قدرت و هر نوع پيشرفت يا ترقي كه تاكنون رخ داده، باعث نگراني آن‌ها بوده است.

31- براي تمرين اين درس، دوست خود را مجسم كنيد، او را به شكلي كه آخرين بار ديده‌ايد، به طور كامل مجسم كنيد، اتاق و اثاثيه را ببينيد، گفتگوي خود را به ياد بياوريد، حالا چهرۀ او را ببينيد، آن را به وضوح ببينيد، حالا دربارۀ موضوعاتي كه هر دو به آن علاقه داريد، صحبت كنيد؛ تغيير حالات او را ببينيد، لبخند او را تماشا كنيد.

مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد؟ معلوم است كه مي‌توانيد؛ سپس علاقۀ او را تحريك كنيد، برايش يك داستان مهيج تعريف كنيد، چشم‌هايش را مجسم كنيد كه با حالتي از لذت يا شگفتي، مي‌درخشند. آيا مي‌توانيد تمام اين كارها را انجام دهيد؟ اگر مي‌توانيد، قدرت تخيل و تصويرسازي خوبي داريد و پيشرفت بسيار خوبي خواهد داشت.

1398/06/24
593

برچسب ها

خبرهای مشابه

نظری ارسال نشده

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

ارسال نظر

ارسال نظر